วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการและตัวแทนจาก สำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. และผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านกำลังคนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตอบสนองหรือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวทางการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต และกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงมีการสัมมนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ส.ป.ก. และวิเคราะห์ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. (HR SWOT Analysis)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดกระบี่
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ส้มแม่สินพัฒนา” ส้มคุณภาพดี มาตรฐาน GAP ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย