วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดกระบี่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) และคณะผู้ติดตาม ได้ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยมี นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กระบี่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
จากการตรวจติดตามงานของ ส.ป.ก.กระบี่กิจกรรม/โครงการของ ส.ป.ก. ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน บางกิจกรรมอยู่ระหว่างรอการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง และได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ในวันเดียวกันเวลา 11.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม ลงตรวจพื้นที่ ที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงหมายเลข 601 ซึ่งได้ทำการจัดสรรให้แก่เกษตรกร จากนั้น ได้ลงพื้นที่แปลงที่ดินเลขที่ 602 ที่จะทำการก่อสร้างสระน้ำขนาดความจุ 1.63 ล้าน ลบ.ม. และแปลงที่ดิน 603 ที่กรมราชทันฑ์ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ พร้อมให้ขวัญและกำลังใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด”โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์”ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต