วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 2 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัด กษ.) เปิดเผยว่า การประชุม คปก. ในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้เสนอขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม 1) โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 20 จังหวัด จำนวน 53 แห่ง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช่กิจกรรมต่างๆ ลดน้อยลง ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 2) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 195 แห่ง ครอบคลุมเขตปฏิรูปที่ดิน 27 จังหวัด เพื่อต้องการให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่ สามารถเก็บสะสมน้ำได้มากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากกรณีวิกฤตภัยแล้ง และมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) วัดสวนป่าสันติคุณ จังหวัดมุกดาหาร 2) วัดทุ่งโป้ จังหวัดลำปาง 3) วัดประชานิมิต จังหวัดอุดรธานี และ 4) วัดเกตุสามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในครั้งนี้ เป็นการตอบโจทย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ ส.ป.ก. ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์บรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกร และเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ส.ป.ก.ได้เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการลดภาระหนี้สินและการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565 จำนวน 62 จังหวัด เกษตรกร 9,373 ราย เป็นเงิน 256,169,189.91 บาท และช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวดหรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ออกไป 1 ปี ทั้งนี้ ส.ป.ก. มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเป็นอยู่ทีดีขึ้นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกมิติและทุกโอกาส

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดกระบี่