วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

พัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมท้องถิ่น

พช.เขาสวนกวาง – จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”
อำเภออุบลรัตน์ – จัดกิจกรรมโครงการ “พืชผีกสวนครัว สู่ครัวปันสุข “คนอุบลรัตน์ ไม่ทอดทิ้งกัน” สู้ภัย covid -19
พช มัญจาคีรี : “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช”
พช.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี พัฒนาชุมชน
พช มัญจาคีรี – “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช”
พช.เขาสวนกวาง- จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”
อ.เมือง ขอนแก่น /จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอเปือยน้อย/จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ขก.เปิดพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2564
พช.หนองเรือ จัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนทัน (กพสต.)