วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นางสาวพัชรี พันธ์รอด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเปิดงานโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอไหม เพื่อเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผลิตเส้นไหม มีแหล่งจำหน่ายเส้นไหม และเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงซื้อขายเส้นไหมและผู้ทอผ้าไหม ผู้ทอผ้ามีแหล่งซื้อวัตถุดิบเส้นไหมที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้เกษตรกรทอผ้าไหมในพื้นที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร มีการทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(มีคลิป)กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านฐานกิจกรรม Walk rally ให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต