วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และคณะผู้ติดตามได้ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ณ ส.ป.ก. ภูเก็ต โดยมี นายอรัญ มาชาตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
จากการตรวจติดตามงานของ ส.ป.ก.ภูเก็ต ผลการดำเนินงานในปีนี้เป็นไปตามแผนงาน เช่น การจัดที่ดินและการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้
ในส่วนปัญหาอุปสรรค ในเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดิน มีการฟ้องร้องของผู้ถือครองที่ดินบางราย เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ ส.ป.ก. ภูเก็ต ได้พยายามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ และให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โก โฮลเซลล์ จับมือ จัดหางานภูเก็ต รับสมัครพนักงาน ปูทางอาชีพมั่นคง เตรียมรับการเปิดสาขา
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(มีคลิป)กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จัด”โครงการสัมมนาเชิงประจักษ์”ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)