วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายสมภพ ศรีเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 และคณะผู้ติดตาม ได้ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยมี นายสุทธวัชร นาคสวาทดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา
จากการตรวจติดตามงานของ ส.ป.ก.พังงากิจกรรม/โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และบางกิจกรรม/โครงการอยู่ระหว่างรอการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง ในส่วนของปัญหาอุปสรรคมีทั้งที่เกิดจากงานตามแผนงานปกติ เช่น พื้นที่ที่เข้าไปสำรวจรังวัดไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ แต่แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และในวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ ได้สำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการสร้างอาคาร ส.ป.ก. พังงา แห่งใหม่ ภายในศุนย์ราชการจังหวัดพังงา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดกระบี่
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ส้มแม่สินพัฒนา” ส้มคุณภาพดี มาตรฐาน GAP ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย