วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

งานวันดินโลก จ.สมุทรปราการ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก จ.สมุทรปราการ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันดินโลก จังหวัดสมุรปราการ ปี 2565 “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ในส่วนของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้นำสินค้าเกษตร ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ กรมพัฒนาที่ดิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก และความสำคัญของทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญสำหรับประชากรของประเทศโลก และสร้างการมีส่วมร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจัดโซนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยภายในงานอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต