วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เกษตรกรเฮ!! คปก. สนับสนุนงบกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปี 2566 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เกษตรกรเฮ!! คปก. สนับสนุนงบกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ปี 2566 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน / วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยที่ประชุม คปก. อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามภารกิจของ ส.ป.ก.ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ 1) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงิน 8,993,000 บาท เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การแปรรูป การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และการตลาดเชิงธุรกิจ 2) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงิน 22,445,100 บาท เป็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรกรรม 3) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงิน 41,714,300 บาท เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ซึ่งเป็นกิจกรรมยกระดับรายได้ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวนเงิน 6,185,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ คทช. พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง

ด้านการจัดที่ดินนั้น มีการอนุมัติใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อโครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 32,903,300 บาท เพื่อการกำหนดเขตที่ดินชุมชนใหม่ ปรับปรุงเขตที่ดินชุมชนเดิม จัดที่ดินสำหรับกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงิน 40,611,300 บาท เพื่อป้องกันการกระทำผิดระเบียบของเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และปราบปรามบุคคลอื่นเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองหรืออ้างสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ และโครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะการใช้ระบบ RTK GNSS Network จะช่วยเพิ่มศักยภาพของงานรังวัดให้สามารถพัฒนาระบบแผนที่เป็นมาตรฐานสากล มีแนวเขตแปลงที่ดินที่ชัดเจนตามค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงแผนที่กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า “โครงการต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจของ ส.ป.ก. อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นต้น โครงการเหล่านี้ ส.ป.ก.ใช้การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การสนับสนุน พัฒนา เชื่อมโยง การใช้เทคโนโลยี และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสรุปและถอดบทเรียน เพื่อยกระดับการดำเนินโครงการในการผลักดันให้เกิดโอกาส ความเสมอภาคของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นของชุมชน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชาร่วมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ส.ป.ก. ประชุมหารือร่วมกับ สคทช. เรื่องการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2565
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี