วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้แก่ข้าราชการตำรวจ”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และครอบครัวทั่วประเทศ เมื่อ 23 ก.พ. 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการตำรวจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ได้ด้วยตนเอง มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney   

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยปี 2566-2569 เดินหน้าความร่วมมือภายใต้กรอบ 3 C คือ Cure แก้ไขเยียวยา Caution ป้องกัน และ Cultivate ปลูกฝังทักษะ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวทั่วประเทศ หลังประสบความสำเร็จในการร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินจนเกิดเป็นบุคคลต้นแบบการพัฒนาทักษะบริหารการเงินและจัดการหนี้

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เห็นพ้องที่จะดำเนินการขยายผลและสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน การออมต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ร่วมกันส่งเสริมความรู้มาตั้งแต่ปี 2564 ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยแผนดำเนินการในปี 2566-2569 จะทำภายใต้กรอบ 3 C ได้แก่ 1. Cure การแก้ไขเยียวยา โดยให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ แก่กลุ่มข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 2. Caution การป้องกัน โดยให้ความรู้ทั้งก่อนและระหว่างการเป็นผู้กู้ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยใช้ SET e-Learning series “รู้สู้หนี้” 3. Cultivate การปลูกฝังทักษะด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการสร้างบุคคลต้นแบบระดับกองบัญชาการ 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ โดยใช้โมเดล “Happy Money in Action” เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนทั้งในระดับบุคคลและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ จากผลสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งแต่ปี 2563 พบว่าผู้ที่เป็นหนี้ 7,189 ราย สามารถแก้ไขหนี้สำเร็จ 6,688 ราย และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งสำนักงานเร่งแก้ปัญหาหนี้ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นหนี้ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการเงินของข้าราชตำรวจและครอบครัว อาทิ การมีรายได้จากอาชีพเสริม ซึ่งความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และการลงทุน บรรจุให้อยู่ในการอบรมของข้าราชการตำรวจทั้งหมด ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหนึ่งในภารกิจหลัก คือส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ “Money Management & Investment” ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวแล้ว 1,324 ราย เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินอย่างแท้จริง โดยสามารถเพิ่มอัตราเงินสะสมใน กบข. ประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้มีเงินออมมากขึ้นและหนี้สินลดลง สำหรับปีนี้สมาคมฯ ดำเนินงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง โดยอบรมสร้าง 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ ซึ่งนำร่องที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าอบรม 452 ราย และจะประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2566 นอกจากนี้จะต่อยอดบุคคลต้นแบบสู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน ส่งเสริมการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อตนเองและส่งต่อความรู้ให้แก่บุคคลในองค์กร รวมถึงจะเป็นทัพหลังสนับสนุนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้เกิดขึ้นและเห็นผลจริงในข้าราชการตำรวจทุกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออมสิน ผนึกกำลังภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย
E-SAN NORTHERN INTERNATIONAL AUTO EXPO
“CMDF ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดสัมมนานำเสนอแนวโน้มและโอกาสการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการเลือกลงทุนในกองทุน”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”
 ข่าวดี! สำหรับคนอยากออกรถใหม่ ในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” ดาวน์ 0 บาท ผ่อน 0% นาน 6 เดือน 
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ e-Proxy Voting บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย ลดโลกร้อน”