วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ประกาศ คกก.เครื่องสำอาง ให้ติดฉลากแสดงคำเตือน 3 ข้อใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด

ราชกิจจานุเบกษา 21 ม.ค.2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด พ.ศ. 2564 ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง (3) (ค) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผ้าอนามัยชนิดสอด ต้องแสดงคำเตือนที่ฉลาก ดังนี้

(1) ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด

(2) ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง

(3) ขณะใช้ หากมีอาการเป็นไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หน้ามืดท้องเดิน หรือมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง ให้นำผ้าอนามัยออก และรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ผ้าอนามัยชนิดสอดที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ธงชัย กีรติหัตถยากร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ประธานคณะกรรมการเครื่องสาอาง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0061.PDF

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวง ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บ./ลิตร ตั้งแต่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 65
ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีเงินที่ได้รับจากโครงการรัฐ 16 รายการ รวม ‘คนละครึ่ง-เราชนะ-เราเที่ยวด้วยกัน’ กำหนดใช้บังคับปีภาษี 2564
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการรับมือโควิดช่วงสงกรานต์
ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกรมควบคุมโรค เลิกเรียกสำเนา’บัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน’
มีประกาศ/ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าออกวัคซีนพาสปอร์ต เรียกเก็บครั้งละ 50 บาท