วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ค้นหา: สปก-2

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี

26 ก.พ. 2023
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นางสาวพัชรี พันธ์รอด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเปิดงานโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ส้มแม่สินพัฒนา” ส้มคุณภาพดี มาตรฐาน GAP ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

21 ก.พ. 2023
ส้มแม่สินเริ่มมีการเพาะปลูกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เริ่มจากการที่ผู้นำพันธ์ุส้มเขียวหวานมาปลูกบริเวณแม่น้ำยม เนื่องจากเป็นที่ราบ และลำห้วยแม่สินไหลผ่านบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นขยายพันธุ์ โดยใช้กิ่งตอนจากต้นที่มีลักษณะดี ให้ผลผลิต รสชาติที่ดี และส้มเขียวหวานเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับสภาพของพื้นที่ ทำให้ส้มเขียวหวานมีสีเปลือกที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล รวมถึงอิทธิพลของน้ำพุร้อน ทำให้เนื้อมีสีส้มอมสีเ