ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ส.ป.กปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 11 จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม โดยมี นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.นครพนม

จากการตรวจติดตามงาน พบว่า ผลงานจัดที่ดิน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน และการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ ดำเนินการได้ตามแผนงาน และคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

จากนั้นเวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร ดังนี้

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะกล้าไม้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านท่าสีลารมย์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีสมาชิกในกลุ่ม 45 ราย โดย ส.ป.ก. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขับเคลื่อนงานการผลิตสมุนไพรให้เป็นการผลิตสมุนไพรครบวงจรได้ และจะช่วยยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงต้นแบบวนเกษตร เกษตรกรเจ้าของแปลงที่ดิน นางสาวลัดดาวัลย์ คมจันทา ณ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
๗ เดือน ๗ ปีนี้ ศรัทธาล้นหลาม ศิลปิน นักแสดง เข้าคิวร่วมรำ“งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖”
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา