วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

รัฐบาลจัดระเบียบผู้ประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

21 เม.ย. 2021
557

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ว่า  ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2.กำหนดให้คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีแผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคลังก๊าซ พร้อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่รอบเขตคลังก๊าซ ภายในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร

3.กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอกของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

4.กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องห่างจากภาชนะบรรจุน้ำมันที่ไม่ใช่ถังเก็บน้ำมัน (น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส) ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้องมีที่จอดรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดและจำนวนช่องจอดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ และระบบสัญญาณเตือนภัย

6.กำหนดให้การประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีพนักงานซึ่งผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

7.กรณีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่สามารถจัดให้มีที่จอดรถขนส่งก๊าซได้โดยสภาพ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นขอรับการยกเว้นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด

8.กรณีถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ในคลัง ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องออกแบบและสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

9.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ หากมีการรื้อถอนและก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกินกว่าที่เคยได้รับใบอนุญาตไว้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 2 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก และส่วนที่ 3 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน ของหมวดที่ 2 เฉพาะที่เกี่ยวกับระยะปลอดภัย

10.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบแบบแปลน แผนผัง และแบบก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ หากมีการสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขึ้นใหม่ หรือสร้างขึ้นตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในเขตคลัง ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงบังคับใช้ ให้มีระยะปลอดภัยภายนอกตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 180 วัน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png