ข่าวประจำวัน » อปท.ปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนขับเคลื่อนร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน หวังลดนักสูบหน้าเก่า ไม่เพิ่มนักสูบหน้าใหม่

อปท.ปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนขับเคลื่อนร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชน หวังลดนักสูบหน้าเก่า ไม่เพิ่มนักสูบหน้าใหม่

9 เมษายน 2021
202   0

       มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบปลอดบุหรี่และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติตามกฎหมายไม่ขายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเกิดแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประธานเปิดงานโดยว่าที่ร้อยโท อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม   ที ห้องประชุมสายน้ำผึ้งชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

        ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า    สถานการณ์การล่าสุดปี 2560 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนข้อมูลเมื่อปี 2560   อัตราการสูบบุหรี่ 19.1 % ชาย 37.7 หญิง 1.7  เมื่อปี่ 2557 เยาวชนติดบุหรี่ใหม่ 2 แสนคน ต่อปี /คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 54,410 คนต่อปี บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่ภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย  ผู้สูบบุหรี่เกือบครึ่งที่สูบบุหรี่ยาเส้นซึ่งราคาถูก การรักษาให้เลิกบุหรี่ยังไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพการแทรกแซงขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหรี่ การควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง   การสูบบุหรี่ชนิดมีควันของประชากรไทยเริ่มตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป การคาดการณ์อัตราและจำนวนผู้สูบบุหรี่ 2534 – 2568 ภารกิจการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระดับโลก แต่ต้องดำเนินการมาตรการอื่นๆ ควบคู่ด้วย ทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์สังคมเพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะทำงานสหประชาชาติ ยกย่องให้ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาโรค NCDs เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ ขณะที่ WHO ยกย่องรูปแบบการทำงานของ สสส. เป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก และประเทศต่างๆ อย่างเช่น เวียดนาม ลาว มาเลเซีย มองโกเลียที่ใช้ สสส. ไทยเป็นต้นแบบ

*** นางสาวทรัพย์พานิช พลาบัญช์ เภสัชกรปฏิบัติการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคยาสูบและการเลิกสูบการสังเกตการยินยอมปฏิบัติตามกฎของสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและการสังเกตสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ของพื้นที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายครบตามเกณฑ์ 4 ข้อประกอบด้วย 1 ไม่แสดงยี่ห้อ 2 ไม่แสดงราคาบุหรี่ไม่เปิดตู้ไม่วางโชว์ของบุหรี่  3 ไม่วาง/ไม่แขวน ซองยาเส้น  4 ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นไฟแช็ค ร้านค้าปฏิบัติครบตามเกณฑ์ 4 ข้อพบ 68 ร้าน คิดเป็น 29.7 % ร้านค้าปฏิบัติไม่ครบตามเกณฑ์ 4 ข้อพบ 161 ร้าน คิดเป็น 73% การสังเกตที่สาธารณะปลอดบุหรี่ประเภทสถานที่ สังเกตรวม 143 แห่งเช่น บริการสาธารณสุข สถานศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บริการขนส่งสาธารณะ ศาสนสถานทุกนิกาย พื้นที่สาธารณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายครบตามเกณฑ์ 3 ข้อประกอบด้วย 1 มีป้ายห้ามสูบบุหรี่อยู่นอกอาคาร 2 มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร 3 ไม่พบการสูบบุหรี่ในบริเวณใดๆ พื้นที่สาธารณะปฏิบัติครบตามเกณฑ์ 3 ข้อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพบ 7 แห่ง คิดเป็น 4.7 % พื้นที่สาธารณปฏิบัติไม่ครบตามเกณฑ์ 3 ข้อพบ 143 แห่ง คิดเป็น 15%

    เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกสำรวจ พฤติกรรมการบริโภคยาสูบและการเลิกสูบในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยลงพื้นที่ จัดเก็บ 512 คน 205 ครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ 15.7 %  เพศชาย อัตราการสูบอยู่ที่ 29.0 % เพศหญิง 2.3% ประเภทที่สูบบุหรี่โรงงาน 15.0%  บุหรี่มวนเอง 4.1%  อื่นๆบุหรี่ไฟฟ้า ซิก้า ไบบ์ 1.4%

   **** นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นเทศบาลที่มีการขับเคลื่อนในด้านของการทำให้พื้นที่ ปลอดบุหรี่เห็นเป็นรูปประธรรม แต่ถ้าเราจะต้านนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้เพิ่ม และลดนักสูบหน้าเก่า  ก็อยากจะเชิญชวนให้ทำโครงการบ้านปลอดบุหรี่ควบคู่กันไปด้วย โครงการเพื่อกระตุ้น ให้เด็กๆ รู้ถึงโทษของบุหรี่  พร้อมทั้งยังคอยให้เป็นทูตที่จะคอยเตียน บอก หรืออาจจะร้องขอต่อผู้ปกครองที่สูบ ให้หยุดหรือเลิกสูบบุหรี่ได้

  และวันเดียวกันในเวลา 13.00 ได้เดินทางต่อ ณ ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชนวัดบึง พบปะผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ และเข้าพบสรรสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด เพื่อร้านค้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไม่ขายบุหรี่ให้เด็ก ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ณ สำนักงานสรรสามิตร้อยเอ็ด

/////////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif