วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 มี.ค. 2021
743

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

        โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานของ ส.ป.ก. อันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

411519

         จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 พร้อมด้วย นางกมลรัตน์ ปัญญา

ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายคมสัญ ธรรมทิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เกษตรทางเลือกบ้านแม่สุริน หมู่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางเพ็ญพิกา เตือนชวัลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจำนวน 35 ราย เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2545 ภายในกลุ่มมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำมาแปรรูปจำหน่าย อาทิเช่น ข้าวกล้อง ถั่วลายเสือ คุ้กกี้ถั่วลายเสือ ธัญพืชจากผลผลิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

411525

       สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีน้ำผึ้งป่า ขนมถั่ว งาอบแห้ง ถั่วเน่าทรงเครื่อง และสินค้าฮาลาล เป็นต้น จำหน่ายในราคาย่อมเยา ภายในกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังมีกิจกรรมเสริมรายได้อื่น ๆ เช่น ผ้าทอ งานจักสาน สมุนไพร นวดแผนไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการกรม ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแปลงเกษตรกรรมของ นายเดชาวุฒิ กรองบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้แทน คปจ. ของ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ด้วย อีกทั้งแปลงนี้ยังเป็นศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่เลขที่ 899 หมู่ 1 บ้านโป่งศิลา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแปลงมีการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาใน มีการปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิเช่น มะม่วง ผักกูด สับปะรด มัลเบอรี่ ไม้สัก มะพร้าว สตรอเบอรี่ พริก มะเขือ กล้วย เป็นต้น อีกทั้งแปลงเกษตรกรรมแห่งนี้ ได้นำมูลหมู มูลไก่ที่เลี้ยงไว้ มาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ เป็นการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง และผลิตผลปลอดสารเคมีสามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัย โดยนายเดชาวุฒิและครอบครัว ได้น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำริ “หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใช้กินเอง และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ และแบ่งปันแจกจ่ายให้กับผู้อื่นอีกด้วย

411526
411532
411533