วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจ 6 รอบที่ 1 จว.ภูเก็ต

22 มี.ค. 2021
585

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ ๕,๖,๗ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๖ รอบที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

      การตรวจราชการของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ขณะนี้ ส.ป.ก.ภูเก็ต ยังขาดอัตรากำลัง กลุ่มงานช่างและแผนที่ ซึ่งปัจจุบันไปช่วยราชการ ณ สำนักแผนที่และสารบบที่ดิน 1 ตำแหน่ง และอีก 1 ตำแหน่ง ว่างมาตั้งแต่ปี 2560 อีกทั้งยังต้องการการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ส.ป.ก.ภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้านการตรวจสอบข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 280 แห่ง ในส่วนของการดำเนินคดีของ ส.ป.ก.ภูเก็ต ทั้งหมด แบ่งเป็น คดีแพ่ง 19 คดี คดีปกครอง 57 คดี และคดีอาญา 17 คดี รวม 93 คดี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินคดี

        ต่อมา เวลา 16.30  น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต และคณะ ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จุดชมวิวสามอ่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ส.ป.ก. สั่งสิ้นสิทธิ และเกษตรกรส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ ส.ป.ก. และ ผาหินดำ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรยังใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะและได้กำชับว่า…ข้อสั่งการของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

409328
409329
409334