วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.มหาสารคาม

16 มี.ค. 2021
497

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. โดยมี นางสาวประนอม ศรทิพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

    จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

     “”ขนมไทยบ้านนาโพธิ์ เป็นขนมที่ทำจากวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษที่มีในชุมชน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำขนมเพื่อจำหน่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านนาโพธิ์อย่างยั่งยืน

       ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน

402259
402262
402266
402267
402268