วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. จับมือ กรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน

11 มี.ค. 2021
1063

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารในสังกัด อาทิ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล  รองอธิบดีกรมป่าไม้  ร่วมลงนามในครั้งนี้

         ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า “จากการปลดล็อคการปลูกไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้หันมาปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ และเป็นมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นการยกระดับความเข้มแข็งของการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฎิรูปที่ดิน ระหว่าง กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต ด้วยคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ส.ป.ก. จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ซึ่ง ส.ป.ก. ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว ด้วยข้อจำกัดด้านภารกิจและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ส.ป.ก. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า ซึ่งภารกิจการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับผืนดินของประเทศ”

    “อย่างไรก็ตาม กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในวันนี้ จะเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพพื้นทเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความผาสุกยิ่งขึ้นต่อไป” ดร.วิณะโรจน์ กล่าวในตอนท้าย

     สำหรับการลงนามฯครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดย ส.ป.ก. มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุกและยั่งยืน และกรมป่าไม้ จะส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์คุณภาพดี อาทิ ไม้พะยูง ไม้สักทอง ไม้ยางนา ไม้ชิงชัน เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขต ส.ป.ก. ที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

398122
398123
398124
398131
398142
398140
398143