วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) จังหวัดพิษณุโลก

11 มี.ค. 2021
564

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  ณ บ้านหินประกาย หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบ้านนาเหนือ หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านนาพราน หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติ  แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามงาน ตรวจเยี่ยม และพบปะเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ

108423

1. ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเกษตรกร แปลงที่ดินของนายทองเหรี่ยน  ทองมา ณ บ้านหินประกาย เลขที่ 24 หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 78 ราย เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ประกอบธุรกิจการเกษตร โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ บนเนื้อที่ 20 ไร่ ซึ่งนายทองเหรี่ยน มีเนื้อที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ เพื่อนำมาเป็นสายพันธุ์ข้าวโพดหลัก เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่อื่น และยังมีเหลือจำหน่ายสร้างเม็ดเงินสู่ตนเองและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจากเดิมต้องซื้อเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 180 บาท เดี๋ยวนี้ มีต้นทุนเพียง 100 บาท

2. พบปะกลุ่มเกษตรกร ให้ขวัญกำลังใจกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านนาเหนือ หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวัชพล  ฤทธิ์ศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมา โดยกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นนี้ ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชไร่ เป็นหลัก

3. ติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ณ บ้านนาพราน หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอ่างเก็บน้ำ มีขนาดความจุ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ 28 ไร่ สามารถสร้างคุณูประโยชน์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเหนือ บ้านนาพราน บ้านใหม่ซำเตย และบ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

S 4038812
108419