วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

11 มี.ค. 2021
440

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภัค แก้ววารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และนายอริญชย์ นิลประพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว ในปี พ.ศ.2565 นี้

397704
397705
397707
397708