วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/2564

11 มี.ค. 2021
541

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประธานการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามตัวชี้วัด Joint Kpis ของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ในตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง/มาตรการ การบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย การประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

397666
397668
397669
397675