ข่าวรอบทิศ » ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต 15,16 ,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต 15,16 ,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

11 มีนาคม 2021
106   0

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานตามภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายศิโรจน์ ไมตรีจิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานที่สร้างประโยชน์สุขแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

108092
1148896
108093