วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จ.ขอนแก่น ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวอย่างสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ในการแลกเปลี่ยนเรียน อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประสิทธิภาพ การประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ 2558 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน

ซึ่งคณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่ประกวดวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

วันที่ 4 มี.ค.64
(ภาคเช้า) วิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ
(ภาคบ่าย)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า

วันที่ 5 มี.ค.64
(ภาคเช้า)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์และปลอดภัย ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
(ภาคบ่าย) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น

842971
842967
842966