วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงสำรวจพื้นที่แปลง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น./นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางเข็มเพชร อินบุตร, นางสาวจิราภรณ์ บุญทิน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)กุดกว้าง นายนพดล จันดี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโนนสะอาด นางรมย์รวินท์ ธัญญ์ปิติเกษม นายเทียนชัย ล้นทม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลโนนทัน ประสาน นายเมฆวิชิต มูลพิมพ์ นายช่าง อปท. เทศบาลตำบลกุดกว้าง เพื่อลงพื้นที่ตรวจวัด ปักหมุด เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำผังรูปแบบรายการก่อสร้างโคก หนอง นา ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล ณ พื้นที่แปลง นายสมนึก สิงทา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดเวลาการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลกุดกว้างเป็นอย่างดี