วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด อบรมเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์ เกินจริง

     เมื่อวันที่ 4 มี.ค 64 ที่ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นางพัชรา ชมภูวิเศษ   อุปนายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด/หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดอบรมพัฒนาศักดิ์ภาพทั้งในรูปแบบของการจัดอบรมในเนื้อหา ที่ เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างทีมทำงานและกลไกลการคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพในระดับจังหวัด  โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคและสภาผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพภาคอีสาน  สนับสนุนโดย สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น//สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติวิทยากรจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสสจ.ร้อยเอ็ด  และเครือข่ายเข้าร่วม 30 คน

                   นางอาภรณ์ อะทาโส ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวว่า สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นถึงการสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคและสภาผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพภาคอีสาน  ได้เชิญเครือข่ายผู้บริโภค /สภาผู้บริโภค และเครือข่ายนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชุมหารือพร้อมกับตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อออนไลน์ภาคอีสาน ด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง ซึ่งในปัจจุบันจะได้เห็นในเรื่องของการ โฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารและยาและอีกหลายๆประเภท โดยโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงมาก  หรือแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เกิดการเสียทรัพย์สิน เพราะต้องการหายจากความเจ็บป่วย

      ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม  โดยต้องสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  และจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนัก  ความรับผิดชอบของสื่อทุกด้าน  ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังในจังหวัดขึ้น ได้รับเกียรติวิทยากรจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ร้อยเอ็ดมาให้ความรู้ ในด้านการใช้คำโฆษณาที่ถูกต้อง แม้นแต่การกล่าวอ้างถึงสรรพคุณสิ่งนั้นๆ ที่ใช้ได้หรือไม่ได้ หวังให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน และเลือกวิเคราะห์ก่อนซื้อ เพื่อสุขของตัวเอง

//////////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047