วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมฯ และบรรยาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวบรรยาย ภารกิจ/หน้าที่และโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
นายธนภัทร บำรุงเขตต์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) กล่าวบรรยายแนวทางการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล
นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยวิทยากรกลุ่ม ได้แก่ นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมือง, นางสุมิตรา จันทร์อักษร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา, กำนันวินัย ทองทัพ กำนันยอดเยี่ยมปี 62 ร่วมสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมเชื่อมโยงสู่แผนในระดับต่างๆ
ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศฯ แบ่งกลุ่มวิเคราะห์โครงการและถอดบทเรียน

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย และเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการเข้าร่วมประชุม

10
18