วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิจิตร

01 มี.ค. 2021
471

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร โดยมี นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นายอัศวิน น้อยนอนเมืองนิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดพิจิตร มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และได้ให้แนวทางและคำแนะนำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และท่านได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงได้ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อหนุนนำให้ภารกิจ สำคัญของ ส.ป.ก.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนงานและบรรลุเป้าหมาย

386654
386655
386657
386660