วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จ.อำนาจเจริญ

01 มี.ค. 2021
590

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. โดยมี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โดยผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามแผนงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาญเจริญ
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หนุนนำการปฏิบัติงาน ได้สนันสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ท่านได้แนะนำและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต หากมีปัญหาสำคัญ ประสงค์ขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือขอให้แจ้งข่าว ได้ที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางโดยด่วน

386464
386465
386477
386484