วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เกษตรกร ส.ป.ก. กล่าวอวยพร ถึง ส.ป.ก.เนื่องในวันคล้ายวันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ครบรอบ 46 ปี

01 มี.ค. 2021
503

เนื่องในวันคล้ายวันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ครบรอบ 46 ปี โดย ส.ป.ก.ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2518 (แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ ,พุทธศักราช : 2518 (ปีขาล) คริสตศักราช : 1975) ปัจจุบัน มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในพื้นที่ 72 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี,สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการจัดที่ดินทำกิน และจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับการประกอบการเกษตรกรรม รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น(แหล่งน้ำ ถนน ไฟฟ้า บ่อบาดาล) พัฒนาองค์ความรู้ อาชีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั่วทั้งประเทศ ใน 72 จังหวัด ภารกิจสำคัญนี้ บังเกิดความผาสุก ความอยู่ดีกินดีบนความพอเพียงและความมั่นคงยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี ส.ป.ก.ได้น้อมนำแนวพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจำเริญรอยตามแนวทางพระราชดำริ ตราบจนถึงปัจจุบัน https://youtu.be/OgEdWtd_aks

385778