วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันไฟป่า หยุดเผาป่า ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2564 และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา

  *** สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา เพื่อลดหมอกควันในอากาศเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาวัชพืชในไร่นาสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของควันพิษที่เกิดจากไฟป่าให้แก่ประชาชน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่กลับมาเป็นประโยชน์กับประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น

***เมื่องวันที่ 24 ก.พ. 64  ที่  บริเวณลานจอดรถพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา  โดยมีนายพิชิต วรรณราช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)พร้อมองค์กรที่เกี่ยวข้อง สถานีควบคุมไฟป่าทุกสถานีในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน  สถานีตำรวจภูธรหนองพอก  โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กลุ่มเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด  หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

***นายพิชิต วรรณราช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  กล่าวว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่นซึ่งรับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดแ ละจังหวัดเลย ได้ร่วมกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2564 และกิจกรรมชิงเก็บ  ลดเผา  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่   ตามที่รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ป้องกันลดละการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและให้ทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้หยุดการเผาป่าและเผาวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อลดหมอกควันในอากาศเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาวัชพืชในไร่นาเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของควันพิษที่เกิดจากไฟป่าให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนต่างๆสร้างการมีส่วนร่วม การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการจุดไฟเผาป่า

      ***สาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัยบริเวณรอบพื้นที่ป่าไม้โดยสาเหตุของการเกิดไฟป่ามักเกิดจากการสุมเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งการจุดไฟป่าเผาป่าเพื่อล่าสัตว์การเข้าไปเก็บของป่าของประชาชนตลอดจนการขาดจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอันส่งผล ให้เกิดหมอกควันฝุ่นละอองและควันพิษปะปนอยู่ในบรรยากาศทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวมตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและดำรงชีวิตของประชาชน

      กิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนรถรณรงค์ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน การร่วมมือจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รอบๆ บริเวณพระมหาเจดีย์ชัยมงคล   คาดว่าจะสามารถลดการสูญเสียทรัพย์สินของราษฎรอันเนื่องมาจากการจุดไฟเผาป่า /ลูกไม้/กล้าไม้สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตและยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป

//////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ  รายงาน

0956628047