วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จ.ขอนแก่น มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล แก่โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64/ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล แก่โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19*** จังหวัดขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,805,000 บาท ประกอบด้วย 1. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลชุมแพ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,770,000 บาท ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2035,000 บาท ได้แก่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอดสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลจำนวน 1 เครื่อง , เครื่องช่วยหายใจ Oxygen high fow จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง

ที่มา/ปชส.ขก.