วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.บ้านแฮด ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2

การดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ บ้านครัวเรือนต้นแบบ นายประสิทธิ์ เสนาเสถียร บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้า

 1. ลงแขกเอามื้อสามัคคีเตรียมพื้นที่ปลูกผัก โดยแปลออกษรเป็นรูปเลข 9
 2. เรียนรู้การพัฒนาชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  -ฐานที่ 1 ออกแบบแปลนพื้นที่โคก หนอง นา
  -ฐานที่ 2 การทำลูกระเบิดจุลินทรีย์ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย
  -ฐานที่ 3 การทำแซนวิสปลา แหล่งอาหารของปลาแบบประหยัด
  โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด เป็นครูพาทำ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ช่วงบ่าย

 1. จัดเวทีเสวนา การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า โดยมีครัวเรือนต้นแบบครูพาทำพื้นที่เรียนรู้โคกหนองนา โมเดล และหมอดินอาสา เป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา
 2. ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก ตามประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก โดย นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ด้วยหวังให้เกิดการกระตุ้นให้ชุมชนมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
https://bpicc.com/i/aSj5aw
https://bpicc.com/i/aSjUB4
https://bpicc.com/i/aSjgsr
https://bpicc.com/i/aSjnme
https://bpicc.com/i/aSjvJJ