วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต 15,16,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประเทือง  ฉัตรอินตา  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน

        ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

381444
381447
1138547