วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64/ที่โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 สำหรับการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี” โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสำคัญของชาติ ให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพื่อ “สร้างพลัง” โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ให้เด็กและเยาวชน “ร่วมกันทำ” เพื่อ “สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จกการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและความปรองดอง ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 รุ่น จำนวน ๙๐ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและสามารถที่จะเป็นกลุ่มต้นแบบในการขยายผล การสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง

ที่มา/ปชส.ขก.

152069559 1614456545404904 1119499402816431762 o
153326338 1614456645404894 4265457972664541198 o
152417947 1614456695404889 9209507942018347743 o