วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.อุทัยธานี มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรม/โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้
โดย ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบรายงานปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ชื่นชมการดำเนินงานและให้กำลังใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

379018
379019
379028
379029