วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 3

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน จัดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและความสำคัญของการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ตลอดการเข้าร่วมอบรม

IMG20210222095244
IMG20210222095308
IMG20210222095304
IMG20210222095417