วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ลงปฏิบัติในแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-16:30น.นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ได้มอบหมายให้ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงปฏิบัติในแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านหนองแซง บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำลหนองแซง อำเถอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการทำน้ำหมักรสจืดของครัวเรือนต้นแบบ นางจันทร์แดง โยวะ,นายเกต สมบัติ,นางบานเย็น ศิริทองสุข,นางพรณภา มาดอนกลาง,นางสาวพรทิพย์ เหง้าพรมมิทร์,นางสมจิตย์ จินารักษ์ และนายธัณนพ ทนไชย์
2.วาดแบบแปลนของครัวเรือน นางสาวพรทิพย์ เหง้าพรมมินทร์ บ้านหนองแซง บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง และแปลงต้นแบบ นางพรณภา มาดอนกลาง บ้านหนองแซง บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

44803
44805
44801
44798