วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มข.ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน มข. ย้ำชัด ทุกโครงการต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม

14 ก.พ. 2021
856

เมื่อเร็วๆนัี้ ที่ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี ประธานสภาพนักงาน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์

ระเบียบวาระในการประชุม ประกอบด้วย การรายงานการสำรวจพื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การขอเข้าใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการรายงานความก้าวหน้าโครงการการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีวาระสืบเนื่องในเรื่องการทบทวนการขออนุมัติใช้พื้นที่แฟลตศูนย์แพทย์ 1-2-3ในการใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือการขอขยายพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาโครงการ วมว.-มข.เพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารและสนามยิงปืน-ยิงธนู แห่งใหม่ โครงการก่อสร้างสำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งใหม่ และวาระทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นโดยอธิการบดีในฐานะประธานที่ประชุม ได้นำเข้าสู่วาระตามลำดับโดยในวาระแรกอธิการบดีได้เป็นผู้กล่าวเกริ่นถึงที่มาของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อำเภอวังสะพุง ตลอดจนแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการใช้พื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ในอนาคตที่จะมีการขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นโดยให้กลับมาเป็นส่วนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่ทั้งนี้จะต้องมีการสำรวจเพื่อนำมาประกอบการจัดทำงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่อไป ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้ขอการเข้าใช้พื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างในอุทยานวิทยาศาสตร์และใช้พื้นที่ลานจอดรถร่วมกันอันเป็นการลดการก่อสร้างในพื้นที่ใหม่

 ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าโครงการการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าได้มีการว่าจ้างบริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ ออกแบบปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเริ่มสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีความก้าวหน้าไปแล้วโดยอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงนโยบายและข้อมูลประชากรตลอดจนข้อมูลทางกายภาพพร้อมการวางหมุดหลักฐานกระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการกำหนดจุดอ้างอิงต่างๆของการวางแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกับคณะกรรมการฯในเรื่องก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ที่จะให้การออกแบบการใช้สถานที่โดยคำนึงถึงการวางแผนป้องกันผลกระทบกับบุคลากรที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะในเรื่องเสียงรบกวน มีการวางแผนในเรื่องทางเข้าออกที่คำนึงถึงการจราจรที่สะดวกปลอดภัยรวมทั้งการก่อสร้างที่มีมาตรฐานสำหรับสถานที่ๆใช้ในการดูแลเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย   นอกจากนี้ในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ประชุมได้นำประเด็นในเรื่องการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อพิจารณา
โดยอธิการบดีได้ย้ำว่า “การเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าต้นไม้นั้นจะเจริญเติบโตต่อไปได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าการย้ายออกไปเท่านั้นแต่ต้องมีการจัดการเรื่องระบบการดูแล การวางระบบการให้น้ำอีกด้วย”

โครงการก่อสร้างอาคารและสนามยิงปืน-ยิงธนู แห่งใหม่ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกันจากภาพดาวเทียมเพื่อมองภาพรวมของการวางผังตามแผนของ Sport Complex ที่ต้องการให้การก่อสร้างสอดคล้องไปกับการวางผังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษา โดยอธิการบดีให้ความสนใจในการลงไปเพื่อขอชมพื้นที่จริงด้วยตัวเองในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการอีกครั้ง ในขณะที่โครงการขยายหอพักนักศึกษาโครงการ วมว.-มข.เพิ่มเติม ขอให้การออกแบบก่อสร้างระมัดระวังผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตในของจำนวนนักศึกษาในโครงการอีกด้วย ส่วนในเรื่องปัญหาความจำเป็นของการก่อสร้างอาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมมีความคับแคบและทางเข้าออกอยู่ติดทางแยกจึงได้ขอการอนุมัติย้ายที่ทำงานไปยังสถานที่แห่งใหม่นั้นที่ประชุมขอให้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของสถานที่ๆได้เสนอมาว่าจะมีผลกระทบในเรื่องกับทางระบายน้ำฝนหลักของหน่วยงานใกล้เคียงหรือไม่ เพราะแม้ในขณะนี้สถานที่นั้นจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวกับธรรมชาติด้วย ส่วนการออกแบบทางเข้าออกขอให้คำนึงถึงความสะดวกในการมาขอรับบริการของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ

คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีการหารือถึงปัญหาสถานที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ของ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนเส้นทางเดินเชื่อมต่อเข้าหากันของอาคารเรียน โดยที่ประชุมให้ข้อสังเกตในเรื่องการก่อสร้างที่จอดรถที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า มีการออกแบบและการจัดการที่สามารถดึงดูดให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามาใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก่อสร้างต้องมีการวางแผนในเรื่อง
ทางเดินมีหลังคาคลุม (Cover Way) ไปยังอาคารต่างๆ จุดแวะพัก และความสวยงามร่มรื่นกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานที่จอดรถอาจไม่ใช่แค่การเลือกพื้นที่ขนาดใหย๋เพียงจุดใดจุดหนึ่งหรือเป็นการสร้างในแบบอาคารจอดหลายๆชั้นเท่านั้นแต่อาจเป็นการจัดสร้างในพื้นที่ขนาดเล็กที่กระจายตัวออกไปแล้วออกแบบให้เหมาะสมสวยงามได้อีกด้วย

ที่มา/https://th.kku.ac.th/50404/