วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มทบ.27 ส่งเสริมอาชีพหารกองประจำการสามารถนำไปประกอบอาชีพ เมื่ออำลาชีวิตรับราชการ

   กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด  เปิดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการจำนวน 1 หลักสูตรเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 20 นาย ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564

    11 ก.พ.64  ที่  ค่ายประเสริฐสงคราม   พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์  ผบ.มทบ.27  เปิดการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้วหรือหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

     กองทัพบกมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการโดยส่งเสริมให้หน่วยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อปลดจากกองประจำการแล้วเพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้ด้านวิชาชีพในระหว่างรับราชการและเป็นพลเมืองดีมีการประกอบอาชีพโดยเหมาะสมเมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนไปแล้วซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคตส่งเสริมให้ทหารกองประจำการและครอบครัวได้มีอาชีพเสริมหรือมีแนวทางในการประกอบอาชีพที่เสริมรายได้     ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

/////////////////////////////

โชติกา    ทวนชัยภูมิ  ภาพ/ข่าว

0956628047