วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จิตอาสาพัฒนา มทบ.27 ร่วมทำความสะอาดชุมชนหน้าค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

            วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น.  ณ พื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประเสริฐสงคราม พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ประธานเปิดโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“ทำความสะอาดชุมชนหน้าค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง  ผู้นำชุมชนบ้านท่านคร  และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนา

            ด้วย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/“ทำความสะอาดชุมชนหน้าค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม พื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง และเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และสังคม  

ถือเป็นอีกกิจกรรมที่จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม   มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพัน  ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน  

***ผบ.มทบ.27   เน้นย้ำให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือ  ไม่เข้าไปในเขตที่มีคนชุมนุม และเว้นระยะห่าง  ไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร

/////////////////////////////

โชติกา    ทวนชัยภูมิ  ภาพ/ข่าว

0956628047