วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ การเด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรม A5 เวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน และกิจกรรม B2 การประชุมใหญ่สามัญชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  โดยมี พ.อ.ดร. สิน สีโสม ประธานโค้ช Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะทำงาน  พร้อมด้วยชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม นายเศก บูรณวรศิลป์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

***นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3

โดยเน้นการปลูกฝังแนวคิดตามโมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตในการปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน  ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสาเหตุที่มาแห่งการทุจริตและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและจัดให้มีการลงสำรวจพื้นที่ผ่านระบบ Social Network สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายอันเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

****การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม A5 เวทีชุมชน Strong การขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน  พร้อมด้วยกิจกรรม B2 เป็นการประชุมใหญ่สามัญชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกิจกรรม ครบทั้ง 20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////

โชติกา    ทวนชัยภูมิ   ภาพ/ข่าว

0956628047