วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.30 น./นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดการแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ระบบออนไลน์แก่สื่อมวลชนในภาคอีสานเป็นครั้งแรกได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังฯทั่วภาคอีสานกว่า 70 คน โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการรัฐ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวตามการก่อสร้าง สำหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลง จากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคา
ขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาอาหารสดชะลอตัว ด้านการจ้างงานขยายตัว จากผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว สำหรับภาคการเงิน(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อนประกอบกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัว จากกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นสำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวเป็นไตรมาสแรก สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากปัจจัยบวกของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากปริมาณฝนเอื้ออำนวยกว่าปีก่อน ประกอบกับผลผลิตยางพาราและปศุสัตว์ยังขยายตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรหดตัว ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูงขึ้นจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำโดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทานและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อนด้านรายจ่ายประจำขยายตัวจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล จากการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายตัว ซึ่งบางส่วนเป็นการสร้างชดเชยสต็อกที่ระบายไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ดี การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนภาพแนวโน้มการลงทุนโดยรวมที่ยังเปราะบาง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงจากการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่ขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวและมันสำปะหลัง อย่างไรก็ดี การผลิตน้ำตาลทรายยังหดตัวสูงจากผลผลิตอ้อยโรงงานที่ลดลง ตามพื้นที่เพาะปลูกและผลของภัยแล้งในช่วงก่อนหน้า ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวน้อยลง ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นบ้าง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรขยายตัวต่อเนื่องทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนโดยผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นสำคัญทั้งนี้ การส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภท Cloud Storage ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์และการปรับขึ้นค่าระวางเรือจากสถานการณ์ COVID-19ขณะที่การส่งออกไป สปป.ลาว หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าสำคัญ ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครือข่าย 5G

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.77ติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันCOVID-19 ขณะที่หมวดอาหารสดชะลอลงจากราคาข้าว ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อนด้านการจ้างงานขยายตัว จากผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

ภาคการเงิน(ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) เงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อนโดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน และส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐและการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย
4 กุมภาพันธ์2564
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์: 0 4391 3534
E-mail: Sunatthc@bot.or.th