วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ติดตามการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น./นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ณ บ้านเนายวิเชียร ศรีจันทร์ อายุ 67 เลขที่ 9808 ม.3 ต.หัวทุ่ง อ.พล
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล และหน่วยงานราชการ ร่วมในการติดตามในครั้งนี้ด้วย
ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน (กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด) ณ บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสง่า
ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนพริก) บ้านโนนพริก หมู่ 7 ตำบลโคกสง่า
ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านโนนพริก หมู่7 ตำบลโคกสง่า