วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.บ้านแฮด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล

นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ดำเนินการ ดังนี้
เวลา 09.00 น. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล โดยสอนการทำปุ๋ยหมักแห้งแก่เจ้าของแปลง ณ แปลงนางสาวิตรี ปากเมย บ้านเลขที่ 786 หมู่7 ตำบลหนองเเซง อ.บ้านเเฮด จ.ขอนเเก่น พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักไว้สำหรับเพาะปลูก
เวลา 13.00 น. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ได้เพาะกล้าผัก และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ณ แปลงนางมิ่งขวัญ สวัสดิโพธิ์ บ้านเลขที่ 80 หมู่7 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ในการนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบ้านแฮด ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ และสนับสนุนการปลูกผักแก่เจ้าของแปลงเป้าหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป