วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ร้อยเอ็ด เจรจาค้าข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเอ็ด ขายแล้ว 6 ร้อยกว่าล้าน

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20สู่ตลาดโลก  ขายแล้วกว่า 6 ร้อยล้าน

     เมื่อวันนี้วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าว ภายใต้กิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 โดยการดำเนิน งานของ นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ     

         จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ ผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ได้ร่วมกันส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ ของจังหวัดร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

          รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การซื้อขายข้าวหอมมะลิ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการจัดงานในครั้งที่ 20 นี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดและเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 32 คู่ น้ำหนัก 29,027 ตัน เป็นเงินรวมกว่า 616,229,500 ล้านบาท

        นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว.-ร้อยเอ็ดดินแดนแห่งทุ่งกุลาร้องไห้และแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีเอกลักษณ์เฉพาะแห่งเดียวของโลก จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาประเทศ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งที่ ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ เป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างรายได้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

///////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047