วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564

คลิปพาชม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ “มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิด “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8”ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงกังหัน ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เที่ยวชม วันที่ 5 – 22 ธันวาคม 2563 เก็บค่าเข้าชมคนละ 20บาท พิกัด : หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ตรงข้ามตลาดและโรงอาหารหอแปดหลัง ใกล้ประตูทางโคลัมโบสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร. 0942595428 น้องปอน ,0648895891 น้องโจ๊ก นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.