วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ขอนแก่นหอมฟุ้ง!!การประชุมวิชาการนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE”

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ซื้อ ฯลฯ ทั้ง 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 270 คน สำหรับกิจกรรมสำคัญในงาน ได้แก่ การจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของหมู่บ้านหัตถกรรมภาคอีสาน การระดมความคิด การเสวนาทางวิชาการ การเจรจาธุรกิจ และงานแฟชั่นโชว์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในการจัดงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของสำนักงาน สสปน. ที่จะใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ยกระดับอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือของทุกจังหวัดของภาคอีสานในวันนี้ จะเป็นต้นแบบที่ดีกับทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดการประชุมฯ ในหัวข้อ “การเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี เมืองหัตถกรรมโลกภาคอีสาน : การรื้อฟื้นวิถีหัตถกรรม บทเรียนจากขอนแก่นและสกลนคร”(World Craft Cities : Reviving the craft, Lesson from Khon Kaen and Sakon Nakon) ดังนี้
– การกล่าวแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลอง ในฐานะจังหวัดขอนแก่น และ สกลนคร เป็นเมืองหัตกรรมโลก พร้อมทั้งความร่วมมือระหว่างนักหัตถกรรมไทยกับสภาหัตถกรรมโลก โดย ดร. สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย
– Dr. Ghada Hijjai Qaddumi, President, World Crafts Council, Asia-Pacific Region : World Craft City Project
-บทบาทในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นในฐานะที่เป็นเมือง World Craft และการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น โดย ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
– การเสวนาบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนหัตถกรรมและสิ่งทอ (ก่อนและหลังการการเป็นเมืองหัตถกรรมโลก) ในหัวข้อ “World Craft Cities : Reviving the craft, Khon Kaen and Sakon Nakon” ผู้ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย Ms.Usha Krishna Advisor at WCC- Asia Pacifc Region Board, คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคุณละมุน เร่งสมบูรณ์ กรรมการอาวุโส หอการค้าจังหวัดสกลนคร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

https://www.youtube.com/watch?v=RlXPqUFQvbA