วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2563 บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2563 ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2563 บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ในวันที่ 27 พฤศจิการยน พ.ศ.2563 เวลา 09.0 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 999 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทมี 24 ข้อ ดังปรากฎในแบบ ว.ที่ แนบ”

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวินท์ ปรียานุพันธ์)