วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

‘ร้อยเอ็ด สถานที่แห่งความทรงจำ’คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์ไทย ปี 2

18 มี.ค. 2023
60

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย ปี 2 (Creative Thai) เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จำนวนมาก โดยผลงานเรื่อง “ร้อยเอ็ดสถานที่แห่งความทรงจำ” จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ไปครอง สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล, รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล เงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกันจัดทำโครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) ขึ้นเป็นปีที่ 2 เนื่องจากได้ผลการตอบรับจากเด็กและเยาวชนจากการจัดโครงการฯ ในปีแรกอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ และตระหนักถึงการสร้างสรรค์สื่อไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ Soft Power

โดยนำผลงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่ายในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรริเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ดีงาม ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า การจัดประกวดโครงการ สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันที่ 20 มกราคม 2566 โดยโครงการฯ มีเป้าประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน สังคม และเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม ในรูปแบบการจัดประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีโอกาสนำของดีหรือเรื่องเล่าภายในแต่ละชุมชนไปต่อยอดผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ในรูปแบบของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรือคลิปวิดีโอ นำมาเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงาม และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้มีชิ้นงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 116 ผลงาน โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ได้มีการจัดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (e-learning) หลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, เสน่ห์วัฒนธรรม, การสร้างสรรค์บท, การคัดสรรเลือกสรรและตัดต่อ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมทำการตัดสินคัดเลือกผลงาน จนได้ผู้ชนะการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล พร้อมรับโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เงินรางวัลรวม 200,000 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ร้อยเอ็ดสถานที่แห่งความทรงจำ” จากทีมฮาโหลววว PRODUCTION ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ซิ่นน่าน?ผ่านกาลเวลา”
จากทีม NAN FOREVER ภาคเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ย่านอยู่เย็น สายธารชีวิต เศรษฐกิจที่รุ่งเรือง” จากทีม นักสืบสานภูมิปัญญาPRC ภาคเหนือ
และผลงานชื่อ “ชาวอุบล” จากทีมมิดมี่ โปรดักส์ชั่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “มนต์เสน่ห์ แห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยง” จากทีมเย่อ-เม่-เกอะ-ญอ-โพ (ฉันเรียกตัวเองว่า ปว่าเกอะญอ) ภาคเหนือ

และ ผลงานชื่อ บ้านผมเรียกว่า “ซามารอเด็ง” จากทีมห้องแห่งความลับ ภาคใต้

และ รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ย่านอยู่เย็น สายธารชีวิต เศรษฐกิจที่รุ่งเรือง” จากทีม นักสืบสานภูมิปัญญาPRC ภาคเหนือ

สามารถรับชมผลงานการผลิตคลิปวิดีโอส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai) และติดตามข่าวสารและกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ของโครงการ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ : สร้างสรรค์ไทย หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด: @creativethai

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)กฟผ.โดยฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการค่ายส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านฐานกิจกรรม Walk rally ให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร
AIS สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์คุณธรรม เปิดตัว “รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564” ตอบโจทย์ Big Rock พร้อมผลักดันให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”
ททท.สำนักงานขอนแก่นพาชมงานพิธีสรงกู่บูชาเทพเทวาลัยกลุ่มปราสาทกู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ กู่โพนระฆัง ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวขอนแก่น จัดงานโชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน-ศิลปะนานาชาติ ในงาน “แก่น LAND แคน”